Operaatio Pirkanmaan vuosi 2022

Kulttuurin alueellinen kehittämishanke Operaatio Pirkanmaa 2022–2024 on täydessä vauhdissa toisen toimintavuoden käynnistyttyä. Vaikka katse kehittämishankkeessa suuntautuu aina tulevaan, on aiheellista tehdä katsaus hankkeen ensimmäisen toimintavuoden tuloksiin.

Vuonna 2022 Operaatio Pirkanmaan tuella järjestettiin yhteensä 532 tapahtumaa tai tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 56 668 henkeä. Yhteistyötä tehtiin 151 eri projektin kanssa. Näiden projektien työllisyysvaikutus oli kuluneen vuoden aikana 16 henkilötyövuotta, joista yhdeksän meni freelance-kentällä toimivien henkilöiden työllistämiseen.

Hanketavoitteet ja toteutustavat

Pirkanmaan 20 kunnan yhteishankkeen tavoitteena on kehittää alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyöverkostoa ja toimintamalleja, ja siten edistää luovien alojen ekosysteemiä alueella.

Tampere26-kulttuuripääkaupunkihausta kumpuavan arvopohjan mukaisesti Operaatio Pirkanmaa toimii yhä yhdenvertaisemman, saavutettavamman ja kestävämmän toimintaympäristön edistämiseksi.

Hanke toimii neljän peruspilarin varassa, jotka ovat kulttuurinen ohjelmisto, osaamisen kehittäminen, kuntayhteistyö ja kansainvälistymisen tuki.

Seuraavassa on joitain nostoja Operaatio Pirkanmaan vuoden 2022 toiminnasta näillä neljällä osa-alueella.

Kulttuurinen ohjelmisto

Ensimmäisen toimintavuoden aikana käytiin läpi Euroopan kulttuuripääkaupunkihaussa mukana olleita projekteja, joista 27 valittiin skaalattuna toteutukseen hankkeen toteutuskauden 2022–2024 aikana. Osa projekteista toteutui jo ensimmäisenä toimintavuonna, osa projekteista toteutuu osittain tai kokonaan vuosien 2023–2024 aikana.

Matalan kynnyksen saavutettavia ja ilmaisia Kulttuuritempauksia järjestettiin Operaatio Pirkanmaan rahoituksella Tampereella ja eri puolilla Pirkanmaata yhteensä 213 kappaletta. Yleisöä näissä tempauksissa oli yhteensä yli 19 000.

Hankkeessa pilotoitiin myös uudenlaisia toimintamalleja, kuten Välitila-mallia, jossa kaupungin omistamia tyhjiä tiloja tarjotaan ilmaiseksi käyttöön kulttuuritoimijoille.

Osaamisen kehittäminen

Operaatio Pirkanmaa osallistuu myös useiden alueellisten hankkeiden kehittämiseen. Yksi näistä on Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelma 2022–2025, jossa Operaatio Pirkanmaa toimii poikkileikkaavana ja maakunnallisena hankkeena.

Kulttuuripääkaupunkihaussa on myös lukuisien alueellisten hankkeiden juuret. Näitä ovat muun muassa Kulttuuri ja taide virtaa -hanke ja sen puitteissa kehitetty Pirkanmaan kulttuuripankki -palvelu, Tuottajapankki (TAMK) sekä alueellinen Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus eli KUPPI-hanke. Näissä Operaatio Pirkanmaa on toiminut kehittäjäkumppanina.

Hanke on tarjonnut toimijakentälle myös mahdollisuutta osallistua erilaisiin maksuttomiin koulutuksiin, jotka ovat liittyneet vuonna 2022 esimerkiksi luovien alojen yritysyhteistyön kehittämiseen tai luovien alojen palveluiden tuotteistamiseen. Uutena avauksena hanke palkkasi syksyllä kestävän kehityksen koordinaattorin, joka sparraa kulttuuritoimijoita kestävyyssuunnitelmien tekemisessä vuoden 2023 aikana.

Kuntayhteistyön kehittäminen

Operaatio Pirkanmaa jatkaa hankkeessa Tampere26-perinnön vaalimista vakiinnuttaen 20 kunnan verkostoa ja sen yhteistyötä. Kaikista mukana olevista kunnista on nimetty mukaan toimintaan 1–3 kulttuurivastaavaa. Verkosto kokoontui vuonna 2022 yhteensä 11 kertaa.

Kulttuuriohjelmistoa verkostossa jaettiin kylähyppely-hengessä, ja lähes kaikissa kumppanikunnissa toteutettiin Operaatio Pirkanmaan rahoituksella yksi tai useampi kiertävä projekti.

TAMKin Tuottajapankin ja Kulttuuri ja taide virtaa -verkoston kanssa Operaatio Pirkanmaa kiersi myös alueellisissa verkostotapaamisissa tapaamassa kulttuuritoimijoita.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana kunnille tehtiin myös kysely tavoitteista ja tarpeista, joiden pohjalta kehitettiin temaattinen työskentelymalli vuodelle 2023. Teemoja yhteiseen jatkotyöskentelyyn valittiin kuusi. Näistä teemoista kunnat valitsevat itselleen tärkeimmät, ja sen, ketkä sen työntekijöistä osallistuvat näiden työpakettien tavoitteelliseen työskentelyyn.

Kehittämisteemat ovat:

  • kuntien kulttuuritoiminnan strateginen kehittäminen
  • kulttuurimatkailun kehittäminen
  • kestävä kehitys
  • rahoitusosaaminen
  • kulttuurin tilakysymykset
  • tuottajaosaamisen vahvistaminen kunnissa

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö

Vuonna 2022 hanke edisti toimijoiden kansainvälistymistä tukemalla matkustamista ulkomaille, verkostoimalla toimijoita ulkomaille, sekä aloittamalla tiiviimmän yhteistyön eurooppalaisten ystävyyskaupunkien ja kulttuuripääkaupunkiverkoston kanssa.

Kansainvälisiä vierailuja tekivät muun muassa Tampere Steampunk ry., joka kävi vierailulla Kaunas 2022 -kulttuuripääkaupunkivuoden Steampunk-festivaalilla, sekä Sirkusrakkauspumpum ry. joka toteutti Tampereen ystävyyskaupunki Tartossa – joka on myös vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki – osallistavan katutaideprojektin.

Kansallisesti kulttuuripääkaupunkiyhteistyötä jatkettiin Oulu 2026:n sekä Saimaa-ilmiön jatkohankkeen kanssa kulttuuriteemojen ympärillä, muun muassa kulttuuripoliittisen keskustelun ja ruokateemojen parissa.

Yhteenvetoa vuodesta 2022

Kulttuuripääkaupunkihaun aikana tehty työ ja sen jättämä perintö on monipuolisuudessaan laaja kokonaisuus pienemmälle jatkohankkeelle skaalattavaksi. Alkuperäinen Tampere26-haun hankebudjetti oli 52 miljoonaa ja toimintajänne oli seitsemän vuotta.

Kolmivuotiseksi skaalatun Operaatio Pirkanmaan budjetti on tuosta summasta noin viiden prosentin luokkaa, jolloin hankkeen vuosibudjetti on noin 850 000 euroa / vuosi.

Tämän vuoksi on ollut tärkeää fokusoida projektia uudelleen kehittämishankkeeksi, jossa lähtökohtana eivät ole suurten budjettien massatapahtumat, vaan kehittämiskulmalla toteutettavat kokonaisuudet.

Operaatio Pirkanmaa on hanke, joka osallistaa, huomioi erityisryhmiä, kouluttaa, keskusteluttaa, kokeilee – haluaa olla kekseliäs ja ketterä.

Operaatio Pirkanmaan seuraavat vuodet

Useiden hankkeen rahoittamien projektien sisään on kirjoitettu ajatus siitä, että toteutus on usein kohdennettu suhteellisen pienelle väkimäärälle, mutta se tekee näkyväksi ihmisten ajatuksia ja tuotoksia – luo merkityksellisyyttä osallistujilleen.

Kulttuurin ammattilaisia tuetaan ja koulutetaan monin tavoin, ja tapahtumia on viety paikkoihin, joissa niitä ei yleensä nähdä. Paitsi vuonna 2022, myös jatkossa pilotoidaan erilaisia kokeiluja ja pyritään siten luomaan uusia, kopioitaviakin toimintamalleja.

Yksi Operaatio Pirkanmaan tavoite on myös ajatusten muokkautuminen ja näkökulman laajentaminen kohti uusia mahdollisuuksia. Tästä on nähtävissä jo tuloksia, esimerkiksi toimijoiden halu lähteä etsimään aktiivisemmin ulkopuolista rahoitusta tai kansainvälisiä partnereita verkostoista.

Operaatio Pirkanmaa pyrkii edistämään kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä laajalla rintamalla. Kulttuurin kehittämishankkeessa on oleellista rakentaa yhteisöllisiä ja dialogia tukevia toimintatapoja, edistää yhdenvertaisuutta ja tukea uudenlaisia toimintamalleja.

Näillä ajatuksilla Operaatio Pirkanmaa suuntaa kohti vuosia 2023 ja 2024.


Lisätiedot:

Projektipäällikkö Ilona Kyykoski
ilona.kyykoski@tampere.fi
Puh. 040 706 5431

P.S. Jos takataskussa on kehittämisorientoituneita ideoita, niin uusien toimintamallien jatkuva avoin haku on käynnissä!